انستيتو مديريت اوک (AIM)

درباره ما

انستيتو مديريت اوک (AIM)، با مأموريت توسعه علم، تکنيک و تجارب مديريت کاربردی، با تأکيد بر مديريت پروژه و شاخه های آن، از طريق آموزش، تبادل تجربه و تحقيق کاربردی، در آذر ماه 1384 تشکيل شد و فعاليت های آموزشی خود را در دی ماه 1384 با برگزاری اولين دوره کنترل پروژه کارگاهی آغاز نمود.


اين انستيتو يادگيري در سطوح بالاتر را در دستور کار خود قرار داده است. جهت آموزش و يادگيري در سطوح بالاتر مهندسي، روشهاي آموزشي و محتوا، نقش تعيين کننده اي دارند. مهمترين تمايز آموزش ها در AIM را می توان به صورت زير عنوان نمود:
  • تجزيه مطالب به بسته هاي آموزشي کوچک و کاربردي
  • به کارگيري مدرسيني که دانش خود را با انجام دادن کار در محيط عملي کسب کرده اند و توان انجام دادن مطالب ارائه شده را دارند
  • ترکيب توانمندي هاي کوچک جهت دانستن يک عمل هدفمند با رويکرد تفکر سيستمي
  • مراقبت از يکپارچگي و روزآمدي آموزش ها باکمک گروههاي تبادل تجربه مدرسين و متخصصين جهت يادگيري هاي دوطرفه درسطح بالاتر
در اين انستيتو سعی برآن است تا با برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی غنی و پربار در زمينه مديريت پروژه و موضوعات مرتبط با آن:
  • گامی مؤثر در جهت گسترش و توسعه دانش مديريت پروژه برداشته شود.
  • با ارائه آموزش های کاربردی، نيروهای کاری جوان و مستعد برای کار در محيط های پروژه ای آماده شوند.