انستيتو مديريت اوک (AIM)

خبرنامه پي ام

اشتراک اين نشريه رايگان است. در صورتي که مايليد يکي از مشترکين ما باشيد، يک ايميل خالي با موضوع: "درخواست اشتراک پی ام"
به آدرس: info@avec.ir ارسال نماييد.

توجه:
براي مطالعه اين نشريه در فرمت Web Page، لازم است مرورگر شما Internet Explorer باشد.

پي ام سال 1386
پي ام سال 1389
پي ام سال 1392
پي ام سال 1395
پي ام سال 1387
پي ام سال 1390
پي ام سال 1393
پی ام سال 1388
پی ام سال 1391
پی ام سال 1394