انستيتو مديريت اوک (AIM)

کنترل پروژه کارگاهی


کد دوره: PM01

مدت دوره: 36 ساعت

هدف دوره: ارائه يک متدولوژی مؤثر و کارآی کنترل پروژه به مخاطبين، جهت کنترل مؤثر پروژه ها در محيط های کارگاهی (ساخت و نصب) و استخدام افراد آموزش ديده در پروژه های تحت پوشش شرکت avec

مخاطبين: تمامی علاقه مندان به اشتغال در زمينه برنامه ريزی و کنترل پروژه های ساخت و نصب صنايع نفت، گاز و پتروشيمی، صنايع نيروگاهی، صنعت سيمان و ...

هزينه ثبت نام: 2،800،000 ريال

پيش نياز: دانشجويان سال آخر رشته های مهندسی و بالاتر، آشنايی با نرم افزار Excel

سرفصل مطالب:
 • برنامه ريزی
  • شناسايی اقلام قابل تحويل
  • آشنايی با فازهای کاری پروژه (بخشی از PMS)
  • تهيه برنامه های سه هفتگی
  • توليد دستورکار روزانه
  • دفترداری فعاليت های روزانه
 • کنترل
  • فرآيندهای کنترل
  • جمع آوری داده های مربوط به فعاليت ها
  • شرکت در جلسات پيگيری
  • توليد گزارشات مصور از وضعيت اجرای کار
  • تعامل با مجريان و گردآوری مشکلات اجرای کار
  • دسته بندی مشکلات و ارسال آنها به مسئولين پروژه
  • تهيه گزارشات عملکرد
  • به هنگام سازی برنامه
  • کارکردن با چارت های کنترل پروژه
  • تهيه صورت جلسات
 • فعاليت های کارگاهی
توضيحات:
 • اين دوره برحسب اعلام نياز و درخواست سازمان ها و شرکت های مختلف، متناسب با صنعت موضوع پروژه های آن شرکت، قابل ارائه خواهد بود.
 • دانشجويان با ارائه کارت معتبر دانشجويی از 40 درصد تخفيف برخوردار خواهند بود.
 • در پايان دوره، به تمامی افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهينامه داخلی AIM اعطا می گردد.